Uživatelské jméno:
Heslo:
Registrovat
Zapomněli jste heslo?
Počasí ve světě
Doporučujeme
Sociální sítě
O nás

Cool dovolená = recenze hotelů - vyhledávání hotelů - levná dovolená u moře.

Chystáte se na dovolenou, ale nechcete nechat nic náhodě? Máte rádi, když víte kde strávíte vysněnou dovolenou, jak se tam ostatním líbilo, na co si dát pozor nebo čím je hotel výjimečný? Nesehnali jste partu lidí, kteří by se vydali na dovolenou s Vámi, ale přesto by jste chtěli strávit dovolenou s dalšími bezva lidmi?

Tak právě proto je tu náš web Cool-dovolena.cz kde se snažíme na tyto otázky najít odpověď a udělat zde příjemné prostředí pro setkávání všech milovníků cestování.

Na našem webu najdete aktuální informace o jednotlivých hotelech, jaké CK je nabízejí ve svém katalogu, kde si můžete zájezd do konkrétního hotelu zakoupit. Snažíme se pro Vás připravit co nejširší nabídku, tak aby Váš výběr byl co nejjednodušší, ale přitom jste si mohli najít na jednom místě tu nejlepší nabídku zájezdu na trhu.

Můžete u nás diskutovat a ptát se v diskusích ostatních, psát recenze k hotelům a hodnotit je. U každého hotelu najdete základní nejdůležitější informace (parametry – podle kterých se dá hotel jednoduše vyhledat), fotogalerii, podrobný popis a zobrazení hotelu na mapě, tak aby byly informace komplexní.

Důležitou součástí webu je také možnost najít si spolucestující do konkrétního hotelu. V každém detailu hotelu můžete zadat svůj pobyt nebo si jen najít kdo se také do stejného hotelu chystá. Jednoduše pak můžete uživatele oslovit posláním krátké zprávy a třeba ještě před odjezdem získat nové přátele.

Upozorňujeme, že není povoleno zanechávat v diskusích nebo recenzích urážlivé nebo vulgární příspěvky. Takové budou mazány. V případě, že se budou podobné příspěvky opakovat bude uživatel zablokován.

Na web Cool-dovolena prosím nevkládejte neplacenou reklamu, bude smazána. Chcete-li reklamu umístit, kontaktujte nás, určitě se dohodneme.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se Vám na web Cool-dovolena.cz bude líbit a budete se na něj rádi vracet.

Váš „cool tým“.

Dovolená v Řecku - Dovolená v Egyptě - Dovolená v Tunisku - Dovolená v Chorvatsku

Důležité upozornění

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky užívání - používáním webových stránek Cool-dovolena.cz potvrzujete, že jste si je přečetli, porozuměli jim a v plném rozsahu s jejich zněním souhlasíte.

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek Cool-dovolena.cz je Hedvika Pineckerová, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách informační obsah, včetně textů, souborů, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách Cool-dovolena, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky Cool-dovolena může být ze strany provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány, zejména tedy za účelem dokončení transakce, dodávku produktu, informace o nových verzí produktů či řešení problémů zákazníka a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby uživatele byly zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Užívání webu uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto webu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

• užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti webu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek webu,

• zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek webu,

• zasahovat do bezpečnosti tohoto webu,

• zasahovat jiným uživatelům do užívání tohoto webu a jakýmkoli způsobem jim v užití webu bránit,

• využívat web pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv,

• zasílat na tento web zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy,

• v vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů,

• pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto webu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

• šířit na stránkách tohoto webu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Odpovědnost provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci webu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci webu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.

Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

• správnost, přesnost a úplnost dat, poskytnutých uživateli ke zveřejnění na stránkách webu,

• obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webu provozovatele,

• odkazy na stránky třetích osob umístěné na webu,

• reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webu provozovatele,

• obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé webu prostřednictvím webu,

• závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách webu. Provozovatel. není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami,

• za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby na webu a jednání za ni vede subjekt k tomu nepovolaný.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah webu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Úplnost a aktualizace informací

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto webu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách webů jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu, Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost provozovatelů jiných stránek.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány do počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li si uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Závěrečná ustanovení

Pravidla používání webu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Tato pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo stávající Podmínky užívání kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo upravit, uživateli se proto doporučuje zkontrolovat si případnou změnu Podmínek užívání při každé nové návštěvě těchto webových stránek. Souhlas s novým zněním pravidel vyjádří uživatel tím, že bude tento web nadále používat.

Kam na dovolenou - klidná dovolená - hodnocení hotelu - databáze hotelů

  • Hedvika Pineckerová
  • Španielova 1310/58, Praha 6
  • IČ: 60216981
  • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 8.12.1993
Cool-dovolena.cz | Copyright | Podmínky | Odkazy Realizoval David Musil